ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นั้น

คุณภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 13 รายการ ครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 15 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 565,950 บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง