แผนการจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖/๔๙

ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑