ผู้บริหารระดับสูง

นายประเสริฐ วรสาร
รอง.ผอ.สพป.รอ.1

นายสุชาติ พุทธลา
รอง.ผอ.สพป.รอ.1

นายสุภชัย ปริสาย
รอง.ผอ.สพป. รอ.1

นายบุญถิ่น มหาสา
รอง.ผอ.สพป. รอ.1

นางศิริวรรณ พลเศษ
รอง.ผอ.สพป. รอ.1