บุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

นางสุปรานี จันทราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ หงส์พันธ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางนันทพร สุนรบดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายมนัส อาวรณ์
ช่างปูน ช 4

นายสามารถ โพธิ์อำพล
พนักงานธุรการ ส 4

นายพรชัย ตรีพงษ์
ช่างปูน ช 4

นายวัฒนกร ไกรยศรี
ช่างปูน ช 4

นายวัฒนา ศรีโซ้ง
ช่างปูน ช 4

นางปราณิสา อุ่นทะยา
พนักงานทำความสะอาด

นายวราวุฒิ มีบุญ
ยามรักษาการณ์

นายสมชาย วินทะไชย
ยามรักษาการณ์

นางสาวจิราภรณ์ จันทะชา
ลูกจ้างทั่วไป

อุไรวรรณ กอสุระ
พนักงานพิมพ์ดีด

กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมศักดิ์ นันทะเสนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร รดารงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอารยา รุ่งโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุพจน์ บานไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอาภรณ์ อนันตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเพ็ญศิริ กล่อมจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐภาวรรณ เอกวงษา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์
จ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนารี โพธิรุด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปราณี สาขี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพ ข้องชัยภูมิ
พนักงานธุรการ ส 4

กลุ่มนโยบายและแผน

นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเย็นใจ อินทร์งาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางนัฐชรียา ผิวหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจิดาภา จันทรางศุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส.อ.หญิงปิยะนารถ ดิษฐาเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางเบญจพร สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุนันทา อนันทวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพิสมัย นันทเสนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พิเศษ

นางวราภรณ์ ขจรพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุภาวดี คำสวาสดิ์
เจ้าพนังานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีสองเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวขวัญจิรา ชุมพล
ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวัชรา รัฐถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.รณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

นายเรืองศิลป์ เห็มชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายประสบชัย ทินบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางยุภาพิน ทึนหาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายไกรศักดิ์ ภูศรี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

พันจ่าตรี พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า