วิสัยทัศน์

ภายในปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นองค์กรที่มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มทักษะและค่านิยมของบุคลากร

ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สู่มาตรฐานระดับสากล